Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milar Sp. z o. o. z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Graniczna 47, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000112603, NIP: 5290008603, REGON: 012037324
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@milar.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowo/marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy/ do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy/ jest konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator może zrezygnować z zawarcia umowy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Wersja 2.0, data utworzenia 21.09.2018 r.